Privacy Policy | Holly Powder

Privacy Policy

Informačná povinnosť týkajúca sa spracúvania osobných údajov.

 

1. Kto je správcom osobných údajov

 

Správcom osobných údajov je Cartel Foods Piotr Terlikowski, ktorý je správcom webovej stránky www.hhollypowder.sk. V prípade akýchkoľvek pochybností v súvislosti so zásadami ochrany osobných údajov ma prosím kontaktujte prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy: zamowienia@cartelfoods.pl

Správca si vyhradzuje právo zmeniť zásady ochrany osobných údajov a každá zmena bude zobrazená na webovej stránke. Dôvodom zmien môžu byť okolnosti, ktoré správca nemôže ovplyvniť, ako napríklad zmeny v platnej legislatíve alebo vývoj webovej stránky a používanie nových nástrojov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecne známym ako GDPR.

 

2. Ako nás môžete kontaktovať?

Cartel Foods Piotra Terlikowskiho je možné kontaktovať telefonicky na čísle + 48 604 937 261, e-mailom: (e-mail: zamowienia@cartelfoods.pl) alebo písomne ​​na adresu: ul. Opolska 88 Walidrogi 46-050 Tarnów Opolski.

 

3. Typ údajov zhromaždených webovou stránkou Holly Powder

Nasledujúce typy osobných údajov môžu byť zhromažďované, uchovávané a používané:

 • informácie o počítači, vrátane IP adresy, geografickej polohy, operačného systému,
 • informácie o vašich návštevách webovej stránky a používaní webovej stránky, dĺžke návštevy, počte zobrazení stránky,
 • akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktných formulárov na stránke hollypowder.sk, t.j. názov spoločnosti, daňové identifikačné číslo, krstné meno, kontaktné údaje, ako je telefónne číslo, dodacia adresa, e-mail, číslo bankového účtu (z čoho sú platby za služby, ktoré poskytujeme.

Zhromažďujeme a uchovávame iba údaje, ktoré nám poskytnete. Nezhromažďujeme údaje osôb, ktoré s tým nedali súhlas, ani údaje osôb, ktoré nám poskytol niekto iný.

 

4. Aký je účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov z našej strany? 

PDA spracúva vaše osobné údaje za účelom:

 • vybavenie objednávky,
 • vystavovanie faktúr a prijímanie platieb (článok 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR),
 • plnenie iných požiadaviek zákazníka (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).,

 

5. Poskytovanie osobných údajov

Za účelom prevádzkovania webovej stránky www.hollypowder.sk je možné poskytnúť vaše osobné údaje osobám prevádzkujúcim webovú stránku a subjektom prevádzkujúcim webovú stránku. Okrem toho môžu byť osobné údaje zverejnené, okrem iného:

 • v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
 • z dôvodu ochrany autorských práv a iných práv webovej stránky hollypowder.sk

 

6. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje? 

Doba uchovávania údajov

 • údaje budú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona.
 • údaje obsiahnuté vo faktúrach sú uchovávané po dobu 5 rokov, v súlade s požiadavkami zákona.

 

7. Ako chránime vaše osobné údaje?

PDC zaisťuje, že pred ich zverejnením uplatňuje vhodné technické a organizačné podmienky na zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov. Na tento účel boli zavedené vhodné postupy a dokumentácia, ako aj bezpečnosť IT systémov.

 

 

8. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov z našej strany? 

Osoby, ktorých osobné údaje PDC spracúva, sú oprávnené požadovať od PDC prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, ako aj prenos údajov. Okrem toho sú tieto osoby oprávnené svoj súhlas odvolať a podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov / predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

 

9. Musíte poskytnúť svoje osobné údaje? 

Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak neposkytnutím osobných údajov alebo ich odstránením bude znemožnené poskytovanie služieb obsiahnutých v bode 4. alebo súvisiacich služieb.

 

10. Ďalšie informácie

 • PDA nevykonáva profilovanie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ani nespracúva osobné údaje automatizovane a má vplyv na Vaše práva.
 • ADO neprenáša osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spoznajte naše značky